Superlevel

The Glitch

“Ḋ̠̬͖̥͚̥̓ͣ͡o̴̗̦͕̒̈́͌͝ń̨̝̲̜͈͔̥ͯ͌ͯͭ̓ͥ͢ͅͅ’̖̥̮͔̠̜̔̏̃͒̍ͯ̇͆̿̀͝t̏͂͏̸̜̫̝̳̼͓̙ ̮̝̞̟̹̠̑̈̀̚͢t̸̪͎̱͖̖ͭo̵̱̜̰ͩ̑́ư̸̻͈͚̼͚͕̪̬̺ͤ̂ͦ̉̿ͨ̕č̷̢̯̤̦̪̥̌ͅh̢͚̟̥̠̲͙͆̑̇͒ ̛̬̺̹͚̤̉͐ͭ͗̐̿̇ͬͦ͝ț̢̱̎͌͢͝h̢͓͕̹̼̙ͤ̾̅̊̈͗ͦ̊ȁ̸̦ͭ̚t̷̟͔͚̟ͪͤͧ͗̅͟!̷̖̲̯ͯ̊͐̃̀”

Ähnliche Beiträge